Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
2016/03
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING
van De Boer Lifestyle
PRIVACY
De Boer Lifestyle verstrekt geen gegevens aan derden,
waarmee uw privacy in het geding komt. Heeft u
bezwaren tegen eventuele verstrekking van
adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk
kenbaar maken aan De Boer Lifestyle. De Boer Lifestyle
behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de
door u ingevoerde gegevens om u aanbiedingen en of
andere marketing gerelateerde stukken toe te sturen, dit
geldt voor zowel uw adresgegevens, uw e-mailadres als
uw telefoonnummer.
BETALINGSVOORWAARDEN
De mogelijkheden tot betalen zijn:
• Per bankovermaking;
• IDEAL
Openstaande posten worden direct opeisbaar bij:
• Verstrekken van onjuiste, onvolledige of
misleidende gegevens voor, tijdens of na
het afsluiten van de overeenkomst;
• Faillissement, WSNAP of overlijden.
Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in
rekening gebracht, welke rente gelijke is aan 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, waarbij de
wettelijke rente dan voorgaat. Levering van verdere
bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is
betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15%
buitengerechtelijke kosten, met een minimum van
€ 50,00. Bovendien komen alle kosten, zowel de
minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering
verband houden, voor rekening van de klant.
1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
De Boer Lifestyle: gevestigd te Groningen.
(b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon
die in opdracht van De Boer Lifestyle producten levert
en/of diensten verricht, dan wel met wie De Boer Lifestyle
een overeenkomst aangaat of met wie De Boer Lifestyle
in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van
een overeenkomst.
2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen De Boer Lifestyle en een
de klant waarop De Boer Lifestyle deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met De Boer Lifestyle,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en
geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij De Boer
Lifestyle om praktische, spoedeisende of andere redenen
van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in
een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
3.2 De Boer Lifestyle kan niet aan zijn aanbiedingen en
offertes worden gehouden indien de klant, naar termen
van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen
dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De
Boer Lifestyle daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij De Boer Lifestyle anders
aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Boer
Lifestyle niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
nabestellingen.
4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige
aanvaarding door de klant van De Boer Lifestyle haar
aanbod.
5. Levering
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering
direct (via vertegenwoordiger) of via post.
5.2 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal
worden uitgevoerd kan De Boer Lifestyle de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.3 Indien De Boer Lifestyle gegevens behoeft van de
klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan De Boer
Lifestyle ter beschikking heeft gesteld.
5.4 Indien De Boer Lifestyle een termijn voor levering
heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De
uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter
nimmer met meer dan een week overschrijden, tenzij er
sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een
termijn dient de klant De Boer Lifestyle schriftelijk in
gebreke te stellen.
5.5 De Boer Lifestyle neemt boven de €500,- (excl. BTW)
de verzending voor haar rekening. Er wordt binnen
Nederland een vast bedrag aan porto in rekening
gebracht. Het bedrag voor verzendkosten binnen
Nederland is € 6,95 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Bij een
verzending naar het buitenland wordt het bedrag aan
porto per zending berekend.
6. Garantie
6.1 De Boer Lifestyle garandeert dat de te leveren zaken
voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken
ook.
6.2 De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien
de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het
buitenland en de klant van dit gebruik ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
melding heeft gemaakt aan De Boer Lifestyle.
6.3 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een
periode van 1 maand na levering.
6.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze
garanties, zal De Boer Lifestyle de zaak binnen redelijke
termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke
kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar
keuze van De Boer Lifestyle vervangen of zorg dragen
voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant
zich reeds nu de vervangen zaak aan De Boer Lifestyle te
retourneren en de eigendom daarover aan De Boer
Lifestyle te verschaffen.
6.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer
het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van De Boer Lifestyle, de klant of derden
wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met
hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit
een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is De Boer Lifestyle niet
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende
gevolgschade.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De Boer Lifestyle blijft volledig eigenaar van de
geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs
volledig is voldaan.
8. Onderzoek, reclames
8.1 De klant is gehouden het geleverde op het moment
van(af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 14
dagen na levering schriftelijk aan De Boer Lifestyle te
worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit
onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 14
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de
garantietermijn te melden aan De Boer Lifestyle met
inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel
bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is De Boer
Lifestyle gerechtigd alle kosten voor reparatie of
vervanging, inclusief administratie, verzend- en
voorrijdkosten in rekening te brengen.
8.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt
gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant
gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met
voorafgaande schriftelijke toestemming van De Boer
Lifestyle en op de wijze zoals door De Boer Lifestyle
aangegeven.
9. Risico-overgang
9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de
producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op de klant over op het moment waarop deze aan de klant
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de
macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen
derden worden gebracht.
10. Betaling
10.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto
contant plaats te vinden voor levering.
10.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door De Boer Lifestyle aan te geven wijze en in de valuta
waarin is gefactureerd.
10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten
de betalingsverplichting niet op.
10.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum
is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf
het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt.
10.5 In geval van faillissement, toelating tot de wettelijke
schuldsanering, surseance van betaling of curatele zijn de
vorderingen van De Boer Lifestyle en de verplichtingen
van de klant jegens De Boer Lifestyle onmiddellijk
opeisbaar.
10.6 De Boer Lifestyle heeft het recht de door de klant
gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
10.7 De Boer Lifestyle kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
10.8 Bij het versturen van de 1e aanmaning aan
opdrachtgever zal De Boer Lifestyle €10,00 aan
administratiekosten doorberekenen. In geval van de 2e en
laatste aanmaning van opdrachtgever zal deze €25,00 aan
administratie en porto kosten doorberekenen aan
opdrachtgever.
11. Ontbinding
11.1 De Boer Lifestyle is gerechtigd middels een
schriftelijke verklaring de overeenkomst
(buiten)gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen
genoemd in de wet- indien opdrachtgever surseance van
betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is
verklaar, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering
of zijn onderneming staakt.
12. Incassokosten
12.1 Is de klant in gebreke of in verzuim met het
nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant
in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom,
dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15%
over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum
van € 50,00.
12.2 Indien De Boer Lifestyle aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van de
klant.
12.4 De klant is over de gemaakte incassokosten rente
verschuldigd.
12.5 De aansprakelijkheid van De Boer Lifestyle blijft in
ieder geval te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan
de waarde van het geleverde product/de geleverde dienst.
13. Vrijwaringen
13.1 De klant vrijwaart De Boer Lifestyle voor aanspraken
van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de klant verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt.
13.2 Indien de klant aan De Boer Lifestyle
informatiedragers, elektronische bestanden of software
etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen
en defecten.
14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde behoudt De Boer Lifestyle zich de
rechten en bevoegdheden voor die De Boer Lifestyle
toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de
zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde
anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
14.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door
De Boer Lifestyle tot stand gebrachte ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software en andere
materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom
van De Boer Lifestyle, ongeacht of deze aan de klant of
aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is
overeengekomen.
14.4 Alle door De Boer Lifestyle eventueel verstrekte
stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend
bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De
Boer Lifestyle worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt
of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.5 De Boer Lifestyle behoudt het recht de eventueel
door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
15. Aansprakelijkheid
15.1 Indien door De Boer Lifestyle geleverde zaken
gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van De Boer
Lifestyle jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze
voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
15.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak
aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
aansprakelijkheid van De Boer Lifestyle beperkt tot
herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling
van de koopprijs.
15.3 Onverminderd het bovenstaande is De Boer Lifestyle
niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet
en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
15.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen
van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van De Boer Lifestyle of zijn ondergeschikten.
16. Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De
Boer Lifestyle geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor De Boer Lifestyle niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf
van De Boer Lifestyle worden daaronder begrepen.
16.2 De Boer Lifestyle heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Boer
Lifestyle zijn verbintenis had moeten nakomen.
16.3 Voor zoveel De Boer Lifestyle ten tijde van het
intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is De Boer Lifestyle gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. De klant is gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
17. Geschillen
17.1 De rechter in de vestigingsplaats van De Boer
Lifestyle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin
heeft De Boer Lifestyle het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
18. Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen De Boer Lifestyle en
de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van
deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2024 Erotische sport Fitness Lifestyle seks sex Herbs supplementen kopen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.